Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 10: AWVN CYA ARA A MI > Exercise 1: (Part 3) Part 2

Provide the correct responses to the following greetings and queries by copy/pasting the answers.

1. Níbo ni irun wà? 
Ní ìka vw< àti ìka cs|
Ní apá

Ní ori
Ní àgbzn
Ní cs|
Ní àyà
2. Níbo ni èékánná wà?    
3. Níbo ni irungbzn wà?
4. Níbo ni ìgbznw< wà?
5. Níbo ni vyàn wà?  
6. Níbo ni ojúgun wà?        

 

© African Studies Institute, University of Georgia.