Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 1: AWVN CYA ARA A MI > Exercise 2:

Exercise 2:               Answer the following questions

    1. Olúxvlá ga tó cs| bàtà mélòó?

    A. Es| bàtà márùn-ún
     
    B. Es| bàtà márùn-ún àti àbz
     
    D. Es| bàtà m}rin àti àbz
     
     
    2. Olúxvlá fi àwz ______ jv mama r|

    A. Pupa
     
    B. Funfun
     
    D. Dúdú bí i kóró ixin

     

     
    3. Báwo ni a xe lè xe àpèjúwe K<lade?

    A. O j} enìyàn t}r}, ó ga, kò sì pupa rárá
     
    B. O j} enìyàn t}r}, ó ga, ó sì pupa
     
    D. O j} enìyàn kúkúrú, kò ga, kò sì pupa rárá
     

     

    4. Kíni ó w<pz ní ìran bàba Olúxvlá?

    A. Àbùkù kankan
     
    B. Vw< ztún lílò
     
    D. Vw< òsì lílò
     

     

    5. K<lade dudu bii….

    A. Kótó ixin
     
    B. Kóró ixin
     
    D. Kóró exin
     

     


 

© African Studies Institute, University of Georgia.