Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 10: AWVN CYA ARA A MI > Exercise 3:  

Exercise 3:               Copy and paste the answer to the questions from the list provided.

A. Kí ló dé tí vmv zgb}ni Olúx}gun xe fi ilé ìwé Agbowo síl|?

W<n j} zlc àti aláìgbvràn vmv
W<n j} òxìx} gidi àti onínúrere
Àwvn ìpánle àti alágídí
O j} ènìyàn p|l} àti onísùúrù
Àwvn vmv oníjàgídíjàgan ti pz jù níb|.

B. Irú àwvn wo ni vmv zgb}ni Olúx}gun n bá xzr}?
D. Irú ènìyàn wo ni vmv zgb}ni Olúx}gun je?
E. Irú àwvn ak}kz< wo ní àwvn vmv ilé ìwé Agbowó j} nísisìyí?
C. Irú ènìyàn wo ni zgb}ni Olúx}gun àti ìyàwó wvn j}?

 

© African Studies Institute, University of Georgia.