Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 10: AWVN CYA ARA A MI > Exercise 4: Part 2

PART ONE:              Complete the following statements with the provided
                                   prepositional materials:

A. Èso wa igi

ninu
lori
Ehin
Legbe
niwaju

B. Vpvlv wa ori
D. Aga ati tabili oluko maa n wà awon akeeko
E. Ni ni awon Yoruba maa gbe omo si
C. osi ni ilekun vkv awakv wa

 

© African Studies Institute, University of Georgia.