Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 10: AWVN CYA ARA A MI > Exercise 5:

Exercise 5:     Complete the following statements about Abisola and our family


Bàba Abísvlá ju màma r| lv. Awvn |gb<nr| m}t||ta j} vmvkùnrin, w<n , won jc , wvn kò sì ní . Abísvlá náà jc , ati . Ìya r| j} obìnrin.

Ga
Arcwà
Onínúrere
Onítcríba
Aápvn
Onísùúrù
Aláàánú

Tínrín


 

© African Studies Institute, University of Georgia.