Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 10: > Lesson 1: AWVN CYA ARA A MI
    

Lesson 1:              ÀWVN CYÀ ARA À MI

 Mo ní oríxi |yà ara,
                                             Mo ní
_______________:                                    


Orí


Head 


Ojú


Eye / Face

Etí

Ear     

Imú

Nose

Cnu

Mouth

Vrùn

Neck

Ayà

Chest 

Cyìn

Back

Ikùn

Stomach

Apá

Arm

Vw<

Hand 

Àt}lcw<

Palm

Cs|

Leg

Itan

Thigh

Orúnkún

Knee

Àt}lcs|

Foot

                                            
               
           

 

 

          


Àwvn oríxiríxi Eyà Ara

(Click link for a longer list of body parts)