Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 10: > Lesson 5: Kk wvn t a b nl
    

Apèjúwe Cbí mi

Abís<lá:   Orúkv cbí mi ni Xàngót<lá ní Jobele.
                Idílé oníxàngó ni ìdílé bàbá mí.
                Xùgb<n nísìsìyi, gbogbo w<n ti di onígbàgb<.
                Vmv m}rin ni bàbá baba mí bí xùgb<n baba mi nìkan ni vkùnrin.
                Obìnrin ni àwvn ìyókú, baba mí sì ni àk<bí.
                Vmv m}rin náà ni baba mí bí, xùgb<n èmi nìkan ni obìnrin.
                Vkùnrin ni àwvn ìyókú, èmi sì ni àbígb|yìn.
                Mo ní |gb<n vkùnrin m}ta. 
                Orúkv àwvn |gb<n mi ni Olálékan, Ayzdélé àti Abí<dún.
                Aw<n òbí mí ga d<gba xùgb<n bàbá mí tínrín ju mama mí lv.
                Awvn |gb<n mí m}t||ta jv bàbá wa púpz xùgb<n ìyá wa ni èmí jv.
                Kò yé mi bí vmvkùnrin m}ta xe lè jv bàbá wvn bí i tàwvn |gb<n mi.
                Gbogbo wvn ga dí|, w<n tínrín, w<n sì j} onísùúrù.
                W<n j} vl<gbvn àti onírèlé enìyàn. Wvn kò ní aápvn rárá.
                Mo sanra, mo fi gbogbo nnkan jv mama mi
                Mo ní cyinjú títóbi dí|, mo pá èjí iwájú, mo sì tún ní irun gígùn.
                Mo j} onínúrere àti onítcríba. Mo sì ní ìt}l<rùn púpz.
                Mo mz pé mo ní agídí dí| xùgb<n
                Gbogbo enìyàn ni ó mz mí g}g} bí aláàánú.
                Iyá mi ni mo fi gbogbo àwvn nnkan wznyí jv, w<n j} arcwà obìnrin.