Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 11: ÌGBÀ ÀTI ÀKÓKÒ > Lesson 4: Kíkí àwvn àgbà àti cni tí ó junilv.
    

Lesson 4:              Orúkv vj< àti oxù nínú vdún.

 Orúkv Àwvn Vj< Zs|:

Ìbílè  

Àyálò (láti èdè Òyìnbó àti Àrábíìkì)      

Pèlú Ònkà

Ní Èdè Òyìnbó

Vj< Àìkú

Ojó S<ndè      

Vj< (kínní) zs|

SUNDAY

Vj<  Ajé

Vj< Móndè

Vj< Kejì zs|

MONDAY

Vj< Ìx}gun

Vj< Túsìdéè

Vj< Kcta zs|

TUESDAY

Vj< rú (rírú)

Vj< W}sìdeè

Vj< Kcrin zs|

WEDNESDAY           

Vj< bò (bíbò)  

Vj< Àlàmísì

Vj< Karùn-ún zs|

THURSDAY

Vj< ctì

Vj< Jímz

Vj< Kcfà zs|

FRIDAY

Vj< àbám}ta

Vj< Sátidè

Vj< Keje zs|  

SATURDAY

Orúkv Àwvn Oxù:

Ìbílè

Pèlú Ònkà

Ní Èdè Òyìnbó

Xéré

Oxù Kínní (vdún)

JANUARY

ìrèlé 

Oxù Kejì (vdún)

FEBRUARY

erénà

Oxù Keta (vdún)

MARCH

igbe

Oxù Kerin (vdún)

APRIL

òbìbí

Oxù Karùn-ún (vdún) 

MAY

okúdù

Oxù Kefà (vdún)

JUNE

agcmo

Oxù Keje (vdún)

JULY

ògún

Oxù Kejo (vdún)

AUGUST

owéwe

Oxù Kesàn-án (vdún)

SEPTEMBER

òwàrà

Osù Kewàá (vdún)

OCTOBER

tere

Oxù Kokànlá (vdún)  

NOVEMBER

òpe

Oxù Kejìlá (vdún)

DECEMBER

Àkókò ní ède Yorùbá:

Ìx}jú                            minute

Wákàtí                         hour

Vj<                              day     

Zs|                             week

Oxù                             month 

Vdún                           year

© African Studies Institute, University of Georgia.