Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 12: ÌRÌN-ÀJÒ, IBÙDÓ ÀTI BÍBÉÈRÈ ZNÀ
Ìrìnàjò (Travel)   
Lesson 1: Irìn-àjò mi lv sí ìlú Ilé-If| Lesson 2:
Oríxiríxi Vkz, ohun ìrins| àti ibùdó vkz
Exercise 1: Exercise 2
 
Bíbéèrè Znà (Asking for Directions)
Lesson 3:
Mò n lv sí àáfín Vba
Lesson 4: Bí o bá f} lv sí ilé ìwòsàn
Exercise 3: Exercise 4
   
Ìrìnàjò Znà Jíjìn (Long distance journey)
Lesson 5:
Nígbàwo ni ó n lv sí ìlú Oyìnbó?
Lesson 6:N kò f}ràn láti fò nínú baalu
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.