Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 12: Irn-j, Ibd ti Bbr zn > Lesson 2: Orxirxi ohun rnn ti ibdo vkz
    

Orxirxi ohun rnn ti ibdo vkz

Awvn oríxi ohun ìrìnnà:

Vkz     tàbí     Mótò

Vehicle / Car

Vkz ayzk}l}  

Pleasure car (privately car)

Vkz erò

Passenger vehicle (public transportation)

B<zsì   tàbí     Dánfó 

Bus      or         Minivan

Takisí                                     

Taxi

K|k}   

Bicycle

Alùpùpù

Motorcycle

Lvrí     

Lorry (truck)

Vkz ojú omi.  

Boat, Canoe, Ship and so on.

Vkz ojú irin

Train.

Vkz òfúrufú     tàbí     Baalu

Airplane, Helicopter and so on

Cxin    

Horse

K}t}k}t}

Donkey

Awvn ibùdo vkz (Ibùd<ko) / ìdíkz:         

Ibùdókz             tàbí       ìdíkz           tàbí  ilé vkò

 

Ibùdókz (erò)    tàbí      ìdíkz (èrò)  tàbí     Gàráàjì (vkz)

Motor park / Bus terminal

Ibùdókz òfúrufu            tàbí     ilé vkz òfúrufú

Airport

Ibùdókz ojú irin            tàbí     ilé vkz ojú irin 

Train station

Ibùdókz ojú-omi          tàbí     ilé vkz ojú omi

Sea port

Òpópónà                     tàbí     títì

Street / Road