Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 12: Irn-j, Ibd ti Bbr zn > Lesson 5: Ngbwo ni n lv s l Oynb?
    


Nígbàwo ni ò n lv sí ìlú Oyìnbó?Zgb}ni Adol:
        Rtm, K sn o.
Rtm:                        C k sn, Brzd Dol.
Zgb}ni Adol:        O k orire s dnw rc o.

                                    Ngbwo ni n lv s l Oynb?
Rtm:                       Zs| t n bz ni.
                                     Mo x|x| gba w rnn mi lna ni.
Zgb}ni Adol:         Il vkz fruf wo ni w<n sv p n b lv?
Rtm:                        W<n n t mo b ti d dikz fruf ti Mrtl,
                                    k n wv Baalu ti Virgin Atlantic.
Zgb}ni Adol:        B o b d zhn n k<?
Rtm:                       W<n n t a b ti sz kal|, b<zs nl kan y gb
                                   wa rn fn b i ogn x}j lv s dikz fruf ti Heathrow.
Zgb}ni Adol:       X o tn m a wv baalu mrn ni?
Rtm:                       Rr, ib| ni a ti wv vkz oj-irin t y gb wa lv s gboro.
Zgb}ni Adol:      Ap ibo ngboro ni c n lv?
Rtm:                   Il t n lv gan w n sl| dikz oj-irin y.
Zgb}ni Adol:        X k jnn ppz s il vkz fruf Heathrow?
Rtm:                        Rr o. A rn fn b s}j merin. A s y s ap ztn.
                                    L}yn y, ni y s ap ztn.
                                    Il zhn ni b|r| ppon Mcpherson.
Zgb}ni Adol:        O dbz, lyz lo gn l o. Ka pd lyz .
Rtm:                   C xeun o. O dbz