Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 12: Irn-j, Ibd ti Bbr zn > Lesson 6: N k f}rn lti f nn baalu
    


Lesson 6:              N kò f}ràn láti fò nínú baalu

Káyzdé:                       C kú àbáxe òní o, ire á kárí    
Ayzdélé:                      C xeun o. Xé zr} vkv niyín tàbí tiyàwó
Káyzdé:                       Zr} vkv lémi. A jìjv xix} ní Orlando ni.
Ayzdélé:                      Orlando ní ìlú Am}ríkà?
Káyzdé:                       B}| ni. Mo dé sí ìlú Nàìjíríyà ní ìjcrin
Ayzdélé:                      Xe Abújá ni vkz òfúrufú yín bal| sí?
 Káyzdé:                      B}| ni. Mo wá wv vkz èrò wá sí Ilvrin laàrz ìjcta.
Ayzdélé:                      C gbìyànjú o. N kò f}ràn láti fò nínú baalu
Káyzdé:                       Kí ló dé?
Ayzdélé:                      Mo wv baalu láti Ekó lv sí Yólà l<dún tó kvá
                                    N kò gbádùn ìrìnàjò náà rárá,
                                    Xe ni àyà mí n já tí òòyì sì n k< mi. 
Káyzdé:                       O mà xe o. Awvn enìyàn kán wà tí kò lè fò rárá
                                    W<n maá n wv oríxiríxi vkz míràn láti rin ìrìnàjò wvn.
Ayzdélé:                      Mo lè wv vkz ojú irin tàbí vkz ojú omi tàbí vkz il|.
                                    Xùgb<n |ru maa bà mí púpz láti wv vkz òfúrufú.