Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 13:IBÙGBÉ ÀTI ÌBÁGBÉPZ VMVNÌYÀN
Ilé Gbígbé (Housing)      
Lesson 1:Ilé Alájà Méjì ni Ilé àwvn Y}misí ní Cdc. Lesson 2:Xé irú ilé yí ni o f} k<?
Exercise 1: Exercise 2
 
Oríxi Ibùgbé (Different Residences)
Lesson 3:Oríxiríxi ilé àti àwvn nnkan tó ó wà lára ilé. Lesson 4: Yàrá yìí yóò bójúmu fún ak}kz<
Exercise 3: Exercise 4
   
Ìbàgbépz Vmvnìyàn (Community)
Lesson 5: Ojúxe pàtàkì fún Mzl}bí àti Aládúgbò Lesson 6:Àwvn Ènìyàn tí ó so m< ibùgbé àti dí| lára
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.