1

Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 13:IBÙGBÉ ÀTI ÌBÁGBÉPZ VMVNÌYÀN > Exercise 1:

Review Lesson 1 and decide whether these statements are true or false (LÓÒÓT> NI tàbí LÓÒÓT> K>)


1. Zr} tm<tm< ni Vmvlar ti Y}mis Lóòót< ni Lóòót< k<
2. Y}mis k f} k Vmvlar w mv wvn cb r| Lóòót< ni Lóòót< k<
3. Vmvlar pinn lti ba Y}mis lv s il wvn n sinmi krsms t kvj Lóòót< ni Lóòót< k<
4. Il wvn Yemisi w ni Cdc n pnl| Zxun. Lóòót< ni Lóòót< k<
5. Baba Y}mis ni ni yr kej lk Lóòót< ni Lóòót< k<
6. N ppz (all together), yr mjl ni w nn il wvn Y}mis. Lóòót< ni Lóòót< k<
7. Il Idn nl kzzkan w lk ti nsl| il wvn Y}mis. Lóòót< ni Lóòót< k<
8. wvn cb Y}mis ni w<n n gb gbogbo yr m}f nsal|. Lóòót< ni Lóòót< k<
9. Il-w ti il gbvns| m}ta w n k ti sl| Lóòót< ni Lóòót< k<
10. Yr kcta ni wvn cb Y}mis fi n xe yr igblej. Lóòót< ni Lóòót< k<


© African Studies Institute, University of Georgia.