Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 13: IBÙGBÉ ÀTI ÌBÁGBÉPZ VMVNÌYÀN > Exercise 4:

Exercise 4:               Answer the following questions

    1. Nbo ni il t Ytnd r w?

    a. Nts il-tw wvn
    b. Nts il-we wvn
    d. Nts il-ix} wvn
    e. Nts il-ijosin wvn
    c. Nts il-cb wvn
     
    2. Bwo ni yr Ytnd tuntun xe f| t?

    a. Ogun cs| n r ti b
    b. Vgbzn cs| n r ti b
    d. rndnlgn cs| n r ti b
    e. Vg<ta cs| n r ti b
    c. Ogj cs| n r ti b
     
    3. Ibsn ml ni yra Ytnd ma gb?

    a. Ibsn kan ti bz ni.
    b. Ibsn mj xoxo ni.
    d. Ibsn kan xoxo ni.
    e. Ibsn kan pr ni.
    c. Ibsn mj pr ni.
     
    4. Ir t aab wo ni Ytnd sv fn Ab<s|d p il r| tuntun ni?

    a. Il n ni il|kn gga p|l frs ti vgb t npvn
    b. Il n n frs gga p|l il|kn ti vgb t npvn.
    d. Il n n vgb gga p|l frs ti il|kn t npvn.
    e. Il n n vgb gga p|l il|kn ti frs t npvn.
    c. Il n ni il|kn gga p|l vgb ti frs t npvn
     
    5. wvn nnkan m}rin t Ytnd ma gb s yr r| tuntun ni:

    a. ga, tbl ikw, |rv amhnmworn, ti rd
    b. ga, tbl onjc, |rv amhnmworn, ti rd
    d. ga, tbl ikw, |rv amnw, ti rd
    e. ga, tbl ikw, |rv amhnmworn, ti wrn
    c. wrn, tbl ikw, |rv amhnmworn, ti ga
     

© African Studies Institute, University of Georgia.