Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 13: Ibgb ti Ibgbpz vmvnyn > Lesson 6: Enyn t so m< ibgb |d ti d| lra
    

Lesson 6: Enyn t so m< ibgb |d ti d| lra

Àwvn Enìyàn ó so m< ibùgbé |

 

(Bàbá / Ìyá) Onílé

Landlord

Ayálégbé

Tenant

Baálé

Head of household (male)

Ìyáálé

Most senior female household member

Alámójúto ilé

House keeper (caretaker)

Aládúgbò

Neighbor

Baál|

Neighborhood or ward chief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


| lára àwvn nnkan axelél}xz<


 

Àt|gùn

Stairs

K<k<r<

Key

Il|kùn

Door

Fèrèsé

Window

Àga tìmùtìmù.

Cushioned chair

Ibùsùn / B}|

Bed

K<b<zdù

Cupboard

K<b<zdù axv

Closet / Wardrobe

K<b<zdù oúnjc

Pantry / food shelf

Crv amúlétutù

Air-conditioner

Fìríìjì (|rv amómí-tutu)

Refrigerator

Òrùlé

Roof

Àjà

Ceiling / attic

Òkè

Upstairs

Ìsàl|

Downstairs