Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 14: ÌXIRÒ
Àròpv àti Ìyvkúrò (addition and subtraction)     
Lesson 1:Eélòó ni àròpv àti ìyvkúrò àwvn ònkà wznyí? Lesson 2:Ríra òòt|c-l}tà ní ilé-ìfìwéránx}.
Exercise 1: Exercise 2
 
Ìl<po àti Ìpín (multiples and divisions)
Lesson 3:Àwvn oríxiríxi ìl<po àti ìpín. Lesson 4: Àwvn ìbéèrè àti zrz ajcm< ònkà.
Exercise 3: Exercise 4
   
Àmúlò Vgb<n Ìxirò (arithmetic knowledge applied)
Lesson 5: A fé ra epo pupa àti iyz. Lesson 6:Báwo ni Yorùbá xe n pín vj<?
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.