Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 14: ÌGBÀ ÀTI ÀKÓKÒ > Exercise 1: Báyìí ni Yorùbá xe n pín vj<

Exercise 1:     Review Lesson 1 and select the answer from the list provided for each of these problems:

1. Kí ni àròpv eeje àti c}tàlá? (7 + 13   =  )

Eéjìléláádóje
Aàrúndínláàd<ta
{rìndínláád<rin
Ogún
Eéjìléláàd<wa
2. Eélòó ni c}rìndínlógún p|lú àád<ta j}? (16 + 50 =  )
3. Eélòó ni ogún p|lú aárùndínl<qzn j}?  (20 + 25 =  )
 
4. Kíni c}jv kúrò nínú iqá (200 – 8  =  )
 
5. Vqzn kúrò nínú éèjìlél<g<jv, eélòó ni ó kù?  (160 – 30 =  )  


 

© African Studies Institute, University of Georgia.