Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 14: ÌGBÀ ÀTI ÀKÓKÒ > Exercise 3: Idásíw}w} àti Idá-àpò (Part I) Part II

Exercise 3:     Complete these charts by copy/paste the missing fractions and percentages:

1. Ìdáméjì / Ìdajì

1/10

1/8

3/10

1/6

1/3

½

¼

2/5

2. Ìdám}ta / Ìdata

3. Ìdám}rin / Ìdarin

 
4. Ìdám}fa
 
5. Ìdám}jz
 
6. Ìdám}wàá
 
test
 
7. ìdámárùnún l<nà méjì
 
test
 
8. ìdám}wa l<nà m}tà
 
test
 


 

© African Studies Institute, University of Georgia.