Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 14: ÒNKA YORÙBÁ> Exercise 4:

Exercise 4: Review Lesson 4 and state whether these statements are True or False (B}| ni tàbí B}| k<).


1. Adélékè f} ra òwú ìdirun B}| ni B}| k<
2. Ìdì méjì ni o f} B}| ni B}| k<
3. Méjì méjì ni vl<jà di òwú ìdirun B}| ni B}| k<
4. D<là méjìméjì ni ìdi òwú kzzkan B}| ni B}| k<
5. Vl<jà rí òwú ní zfc B}| ni B}| k<
6. Ìdì m}f}|fà j} d<là m}fà B}| ni B}| k<
7. Gbogbo nnkàn ló ti dowó B}| ni B}| k<
8. Adélékè kò ra òwú ìdirun B}| ni B}| k<
9. Adélékè san d<là méjìlá fún òwú ìdirun méjìlá B}| ni B}| k<
10. Vl<jà gba d<là méjìlá fún ìdì m}fà B}| ni B}| k<

 

© African Studies Institute, University of Georgia.