Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 14:ÒNKA YORÙBÁ > Lesson 1: El ni rpv ti yvkr wvn onk wzny?
    

El ni rpv ti yvkr wvn onk wzny?

Olk<:      C k u x} o. wvn Ak}kz<: O o, olk<
Olk<:      Ta n l sv rpv eeje ti c}tl fn mi?
Bnir}:     Emi l sv Ogn ni
Olk<:       Kre, o q . Ta ni mv n nkan t c}rndnlgn p|l d<ta j}?
K<lpz:     Mo lr w pe }rndnld<rin ni
Olk<:        B}| ni, }rndnld<rin ni j}
K<lpz:      O y mi nssy.
Olk<:        O dara. K ni rpv ogn p|l arndnl<qzn, Olxvl?
Olxvl:     Arndnld<ta ni, olk<.
Olk<:         O kre o q. Kni c}jv kr nn iq
Bnir}:       Ejlld<wa
Olk<:        O kre. x<l, k ni vqzn kr nn jll<g<jv
xzl:          Ejlldje ni j}
Olk<:        Kre, o q . Mo k i yn, C k ix} o.