Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 14:ÌGBÀ ÀTI ÀKÓKÒ > Lesson 6: By ni Yorb xe n pn vj<
    

By ni Yorb xe n pn vj<.

Olk<:                 C kux} o, |yin ak}kz<.
wvn Ak}kz<: O o o .
Olk<:           Ngbwo s gbwo ni l p n rz?
Fvlxad:    Nnkan b aago mrn-n s aago mjl ku x}j kan.
Olk<:          B}| ni, o gba a. Tw, ngbwo s gbwo lzsn?
Taiwo:          Nnkan b aago mjl s aago mrn-n ku x}j kan.
Olk<:           O kre, b}| ni. Ngbwo s gbwo w nrzl|, Dayz?
Dayz:            
Aago mrnn s nnkan b aago mje bz. Olk<: Lt< ni. Al} w n k<?
Dayz:            Aago m}jv tt di aago m<knl ku s}j kan.
Olk<:          X c mv gb t n p n ru? Dayv ati Taiwo: B}| ni, a mz <.
                       Oru ni igba ti gbogbo eniyan ba ti sun.
Olk<:          B}| ni. Aago mjl tt di b i aago mrn-n rz ni ru.
Fvlsad:   Nigbawo wa ni aarv ktkt?
Olk<:          Vw< aago mrn-n rz si b i aago m}f bz t wvn
                       nyn t sn b n j, ni rz ktkt tb f|jm<.
Fvlsad:    H. ti y mi dradra by.
Olk<:           Mo lr p ti y gbogbo wa. rz, zsn,
                      rzl} ti al}, By ni Yorb xe n pn vj<