3

Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 15:Tí mo bá parí ilé ìwé mi. > Exercise : 3


1. __________ ma xe ix} gb| t b dgb Múyiwá Kóredé
2. __________ sv p orxirxi gb| ni w Múyiwá Kóredé
3. __________ sv p w un lti xe ix} gb| aldyc ti olhun zgbn Múyiwá Kóredé
4. __________ ma gbin wvn ohun zgbn bi ege, |w, ixu, ti gbdo. Múyiwá Kóredé
5. __________ gbdr p Vl<run j} k o l xe ix} y o Múyiwá Kóredé
6. __________ f} ta wvn ohun zgbn r| fn wvn m|knn Múyiwá Kóredé
7. __________ ti ron dradra npa ix} gb| t f} xe Múyiwá Kóredé
8. __________ ko sv p un ma xe ix} gb| t un b dgb Múyiwá Kóredé


© African Studies Institute, University of Georgia.