Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 15: Iriri mi ni Garaaji Ojota > Exercise 4: Part 2

PART ONE:  Review the dialogue in Lesson 6 and re-arrange the steps needed to become a doctor, according to Dr. Adeoye:

                Láti di (to become) d<kítà, vmv gb<dz:

1.Cni tí o n k< (to teach) àwvn ak}kz< ni

Oníxòwò
Akàròyìn
Ax<bode
Ayàwzrán ilé
Panápaná
Olùk<
Adáj<
At|wé  

2. Cni tí o n tc (to type) ìwé ni

3. Cni tí o n pa (to put out) iná ni

4. Cni tí o n (to adjudicate) cj< ni

5. Cni tí o n ka (to read) ìròyìn ni

6. Cni tí o n ya (to draw) àwòrán ilé ni

7. Cni tí o n xe (to pursue/do) òwò ni

8. Cni tí o n xv (to guard) ibodè ni


 

© African Studies Institute, University of Georgia.