Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 15: Ix} j< > Lesson 2: wvn Orxirxi Ix} bl|
    

Àwvn Oríxiríxi Ix} Ìbíl|

 

 

Ix}                                         Òxìx}}

 

Work                              Worker

 

Àgb|                                     Àgb|

 

Farming                             Farmer

Cja pípa                                Apcja Pcjapcja

Fishing                              Fisherman

Vdc                                      Vdc

Hunting                             Hunter

Axv-híhun                             Ahunxv

Weaving                           Weaver

Gb}nàgb}                        Gb}nàgb}

Carpentry                          Carpenter

Ìlù-lílù/Àyàn                          Àyàn

Drumming                         Drummer

Agb}gilére                           Agb}gilére

Sculpting                          Sculptor

Òwò/Vjà títà                        Oníxòwò / Vl<

Trade/Commerce             Trader

Onígbàjámz/Bábà            Onígbàjámz / Bábà

Barbing                             Barber

Pípaxv Láró/Aró dídá           Aláró

Cloth Dying                       Dyer

Babaláwo/Awo                     Babaláwo

Divining                            Diviner

Irun dídì                               Onídìrí

Hairdressing                    Hairdresser

Àgbo kíkì/Eléwé-vmv      Alágbo / Eléwé-vmv

Herb making                    Herb-seller

Àgb|dc                                Alágb|dc

Iron smithing                    Smith

Ìxègun (ìbíl|)                       Oníxègùn (ìbíl|)

Traditional medicine       Herbalist

Ìkòkò mímv                         Amzkòkò

Pottery                            Potter