Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 15: Ix} j< > Lesson 3: T mo b par il w mi.
    

Lesson 3:              Tí mo bá parí ilé ìwé mi.

Múyiwá:     Káàsán, xe dáadáa ni?
Kóredé:      Dáadáa ni, a dúp}.
Múyiwá:     Irú ix} wo ni o f} xe tí o bá dàgbà?
Kóredé:      Ix} àgb| ni mo f} xe.
Múyiwá:      Oríxiríxi àgb| ni ó wà. Èwo ni ó wù ó?
                      Xé àgb| aládìyc ni tàbí cl}ja, tàbí eléso, tàbí olóhun zgbìn?
Kóredé:       Ó wù mí láti xe ix} àgb| aládìyc àti olóhun zgbìn
Múyiwá:     Irú àwvn ohun zgbìn wo ni ó wù ó láti gbìn?
Kóredé:       Awvn ohun zgbìn bíi ege, |wà, ixu, àgbàdo àti b}| b}| lv.
Múyiwá:       Báwo ni o ti f} xe ti adìyc?
Kóredé:       Cgb} oko yìí ni vgbà adìyc yóò wà.
                       Ìgb} àwvn adìyc yìí yoo je àjílé fún àwvn ohun zgbìn mi.
Múyiwá::     Àwvn wo ni ó maá ta ohun zgbìn yìí fún?
Kóredé:       Àwvn m|kúnnù ni yóò wù mí láti tà á fún
Múyiwá:      Xé b}| ni wà á xe fún adìyc náà?
Kóredé:       Àwvn ilé-ix} nlánlá ni yóò má a wá kó cyin l<szzs|.
Múyiwá:      O ti ro gbogbo r| dáadáa.
                       Vl<run á j} kí o lè xe ix} yí o.
Kóredé:      Àmín àxc. C xé púpz.
                        Kí Vl<run j} kí ó rí b}|.