Home
Overview
Technical Help

HomeSelect a Unit > Unit 16: ÈTÒ CK>
Ètò Ck< ní Nàìjíríyà (Nigerian Educational System)     
Lesson 1:Àwvn Oríxiríxi Ilé Ìwé àti ibi Ìk<x} Lesson 2:Ètò Ck< ní ìlu Nàìjíríyà
Exercise 1: Exercise 2
 
Oríxìí Ilé ìwé (Different schools)
Lesson 3:Ilé ìwé rc tuntun yí dára gbá à. Lesson 4: Àwvn Oríxiríxi Ìwé-Crí àti Oyè Èkó
Exercise 3: Exercise 4
   
Ck< Ilé (Home training)
Lesson 5: Èkó Ilé náà xe pàtàkì Lesson 6:Iriri mi ni Garaaji Ojota
Exercise 5: Exercise 6
 
Ày|wò (Diagnostic Test)
Itúmz Àwvn Zrz inú u Èka Ck<(Glossary)
Supplementary Materials

© African Studies Institute, University of Georgia.