2

Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 16:Ètò Ck< ní ìlu Nàìjíríyà > Exercise 2:

Exercise 2:     Review Ogunjimi’s description of Nigeria’s Educational system in
Lesson 2 and state whether these statements are True or False (Lóòót< ni / Lóòót< k<)


1. ln t ck< n lu Njry n t fn gbogbo ak}kz< lti j}lsinmi tt d yunifst. Lóòót< ni Lóòót< k<
2. jvba ti wvn b k pa vw< pz mjt |k< wvn vmvd. Lóòót< ni Lóòót< k<
3. t dxe ni il w j}lsinmi lrin wvn b ti olk<. Lóòót< ni Lóòót< k<
4. Nssy, jvba ti kn n npa p gbogbo vmv ni gbvdz lv s il w alkvb|r|. Lóòót< ni Lóòót< k<
5. Il w alkvb|r| k< ni vmv ma lv l}yin j}lsinmi. Lóòót< ni Lóòót< k<
6. N papz, vdn m}f ni ak}kz< ma l n il |k< grm kker ti il |k< grm gb. Lóòót< ni Lóòót< k<
7. L}yin grm kker, cn b fc lv k< ix} vw< l gba ib| lv s il |k< k<x} vw<. Lóòót< ni Lóòót< k<
8. wvn t ba par grm gb l gba ib| lv s Yunifst fn oy jnl|. Lóòót< ni Lóòót< k<
9. Il |k< j}lsinmi k< ni il w k<k< fn wvn vmvd. Lóòót< ni Lóòót< k<
10. ln t |k< n lu Njry dra ntorp n t fn gbogbo ak}kz<. Lóòót< ni Lóòót< k<


© African Studies Institute, University of Georgia.