Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 16: t Ck< > Lesson 1: wvn Orxirxi Il w ti Ibi k<x}
    

wvn Orxirxi Il w ti Ibi k<x}

Ède Yorùbá

English

Ilé-ìwé J}léósinmi

Pre and Nursery School.

Ilé Ìwé Alákvb|r|.

Primary School

Ilé Ìwé Gírámà

Grammar /High/Secondary school

Ilé Èk<x} Vw<

Trade School

Ilé Èk<x} Crv

Technical College

Ilé Ìwé àwvn Olùk<

Teacher Training College:

Ilé Ìwé àwvn Olùk< onípò-kcta

Grade Three Teacher Training College

Ilé Ìwé àwvn Olùk< onípò-kejì

Grade Two Teacher Training College

Ilé Ìwé àwvn Olùk< onípò-kinní

Grade One Teacher Training College

Ilé Ìwé Cn-Sii

College of Education (Nigeria Certificate in Education (N.C.E) awarded)

Ilé Ck< Gbogbo Nxe

Polytechnic

Yunifásítì

University

Yunifásítì ti |k< Àgb|

University of Agriculture

Yunifásítì ti |k< èrò

University of Technology

Cnu ìk<x}

Apprenticeship

Cnu ìk<x} télz

Cloth making apprenticeship

Enu ikose ahunso

Weaving apprenticeship

Ibi ìk<x}

Location of apprenticeship

Ibi ìk<x} mckáníìkì

Car repair shop (with apprentices)