Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 16: t Ck< > Lesson 3: Il w rc tuntun y dra gb .
    

 Ilé ìwé rc tuntun yí dára gbá à.

Dàda:          Káyzdé, xe ò n gbádùn ilé-ìwé rc tuntun?
Káyzdé:      B}| ni |gb<n mi, mò n Gbádùn r|.
Dàda:           Báwo ni ilé-ìwé rc tuntun yìí xe rí?
Káyzdé:       Ó dára púpz. Ak}|k< bí cgb|rún m}wàá ni ó wà níb|.
                      W<n tún ní àwvn olùk< bíi z<dúnrún.
Dàda:           Ó tóbi dí| o. Ilé-ìwé tiwa kò ní ju cgb}run m}fà lv.
                      Àwvn olùk< tiwa kò sì ju igbá lv.
Káyzdé:      Xé c mz pé àtvkùnrin àtobìnrin ni ó wà ní ilé ìwé tiwa.
Dàda:           Nítòót<, okùnrin nìkan ni ó wà ní ilé ìwé tiwa.
                       G}g} bí ilé ìwé aládání, kò sí ak}|k< kankan tí ó n gbé inú vgbà.
                       Ilé ni gbogbo wá ti n wá.
Káyzdé:       Ilé |k< ìjvba àpapz ni ilé ìwé mi tuntun nítorí náà gbogbo
          
            àwa ak}|k< ni ó pvn dandan fún láti gbé inú vgbà ilé-ìwé.        
                      A tún ní gbógan nlá tí ó tóbi àti papa ìxeré ìdárayá tí ó f| gan.
Dàda:           Àwa náà ní gbógan nlá, xùgb<n a kò ní papa ìxeré ìdárayá
                       Ilé ìwé rc tuntun yí dára gbá à.
                      Xé o máà b|r| sí gbé nínu vgbà nìycn?
Káyzdé:       B}| ni o.