Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 17: Awvn vl<pàá n wá àwvn adigunjalè mcrin > Exercise 1: Part 2: Part 1

PART TWO:    Review the description provided in Lesson 1 of the two armed robbery suspects that are described as brothers. Select which is being described in the following:


1. Vl<xà yí dúdú, o sì xe figb<ràn Cgb<n  Àbúrò
2. Vl<xà yí ga bí iwzn cs| bàtà m}fà Cgb<n  Àbúrò
3. Vl<xà yí m<ra, o sì j} enìyàn kúkurú Cgb<n  Àbúrò
4. Vl<xà yí ní àpá nlá kan ní |r|k} r| láb} ojú ztún Cgb<n  Àbúrò
5. Vl<xà yí ga bí cs| bàtà márun ààbz Cgb<n  Àbúrò
6. Vl<xà yí ní irùgbzn kíkún àti irunmú kékeré Cgb<n  Àbúrò

 

© African Studies Institute, University of Georgia.