Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 17: > Lesson 5: Ixc Òòjó fún àwvn Obìnrin
 
    

Ixc Òòjó fún àwvn Obìnrin

B<látitó: Ní inú àxà ìbíl| Yorùbá, ààyé wà fún obìnrin láti xe zpzlvpz ix} òòjó. Awvn Yorùbá kò gbàgb< pé ìpín àwvn obìnrin ni láti jókó sílé, kí w<n sì máa xe ìt<jù ilé àti àwvn vmv nìkan. Àwvn obìnrin ní oríxii ix} tí w<n maá n xe g}g} bí vjà títà, axv híhun, ap|r| híhun, irun dídì, aró dídá, oúnjc sísè tà, ix} alágbo vmv, ix} agbèbì àti àwvn ix} oríxiríxi míràn. Yàtz sí àwvn ix} wznyí, àwvn obinrin nínu àxà ìbíl| Yorùbá tún maá n kó ipa títóbi nínu ix} àgb|. W<n xe pàtàkì púpz nínu èètò pípèsè oúnjc, yálà nípa reran àwvn vkv wvn l<w< nínu oko tàbí nípa dídá oko etilé kékéèké. Bí ó til| j} wipe àwvn obìnrin lè xe ix} òòjó oríxiríxi nínu àxà ìbíl| Yorùbá, àwvn ix} kan wà tí Yorùbá gbàgb< pé obìnrin kò lè xe. Àwvn ix} bíi ix} vdc, ix} eyín tàbí opé kíkv, ix} pcjapcja, ix} ológun àti àwvn ix} alágbára míràn wà lára àwvn èyí tí Yorùbá kò gbàgb< pé obìnrin lè xe. Bí ó tilc j} wipe a lè rí ap|r| àwvn akínkanju obìnrin tí w<n n fí àwvn ix} wznyí xe ixc òòj<, ìgbàgb< àwvn Yorùbá kò yè pé àwvn ix} bí i àwvn wznyí kì i xe ix} obìnrin. Nígbà kan rí, ó nó ojú ix} tí àwvn Yorùbá gbàgb< pé obìnrin lè xe. Àkókò zlàjú kò tètè yí ìgbàgb< yí padà. Kódà, àwvn ix} òde òní kan náà tún wà tí gbogbo enìyàn gbàgb< nígbà kan rí, pé kò yc kí obìnrin xe. Àwvn ix} òde òní bíi ix} adáj<, amòfin, ix} vl<pàá, ix} panápaná, ix} agbáb<zlù àti ix} d<kítà ni w<n kà sí ix} vkùnrin. Àwvn ix} bíi ix} n<zsì, ix} at|wé, ix} olúk< àti ix} vjà títà ni w<n sì kà sí ix} obìnrin. Ìgbàgb< yí dá lórí àxà reran vmvkùnrin nìkan lv sí ilé ìwé. Axà yí ti n kas| níl| nísisìyí xùgb<n zpz àwvn ak}kz< l<kùnrin àti lóbìnrin ní w<n ní láti lv gba ìmzràn pé kò sí ix} tí w<n f} xe ti wvn kò leè xe é xe, yálà ix} ìbíl| tàbí ix} òde òní. Ìgbà n yí, à n tz < ni zrz ix} òòj< fún àwvn Obìnrin ní il| Yorùbá jc. L<w<l<w< báyìí, kò sí ix} tí vmvbìnrin ní l<kàn pé oún f} xe tí ààyè kò sí fún un. Àwvn obìnrin ní il| Yorùbá ti n dí zgà l}nu oríxiríxi ix}, pàápàá jùlv l}nu àwvn ix} tí a tí n sv t}l| pé, obìnrin ò lè xe.