Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 18: ÀWVN ORÍXÌÍ ÀYCYC> Exercise 1:

Exercise 1:
Review Lesson 1 and state whether these statements are true or false (Lóòótv ni tàbí Lóòótv k<)


1. Púpz lára àwvn aycyc nínú u àxa Yorùbá. wznyí ni w<n kò so m< oríxiríxi ipò |dá láàrin àwùjv. Lóòótv ni Lóòótv k<
2. Àwvn Yorùbá gbàgb< pé gbogbo àw<n aycyc w<n ni wvn xe pàtàkì. Lóòótv ni Lóòótv k<
3. Àkókò àwvn oríxiríxi aycyc wznyí lè j| àkókò àjvyz tàbí àkókò ìbànúj} àti ìbánik}dùn. Lóòótv ni Lóòótv k<
4. Àwvn aycyc wznyí kò wúlo nítorípé w<n kì í mú àjvxe wà láàrin àwvn mzl}bí àti àwvn aládúgbò. Lóòótv ni Lóòótv k<
5. G}g}bí ìgbàgb< àwvn Yorùbá, ó y} kí á bá àwvn tí wvn bá n yz, yz, kí á sì bá àwvn tí w<n bá n svkún, svkún. Lóòótv ni Lóòótv k<
6. Àwvn vdún ìbíl| kì í j} kí àwvn Yorùbá ní ànfàní láti gbé àxa, ìxe àti |sin w<n lárugc. Lóòótv ni Lóòótv k<
7. Àyípadà oríxiríxi ti dé bá gbogbo àwvn aycyc tí àwvn Yorùbá máa n xe nítori zlàjú àti àwvn |sìn àjòjì tí o ti wv il| Yorùbá Lóòótv ni Lóòótv k<
8. Zpzlvpz àwvn vmv bíbí il| Yorùbá ni kò gbéyàwó tàbí svmvlórúkv g}g} bí axa ìbíl| Yorùbá mv. Lóòótv ni Lóòótv k<

 

© African Studies Institute, University of Georgia.