Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 18: ÀWVN ORÍXÌÍ ÀYCYC> Exercise 6: Part 2 Part 1

Exercise 2:Review some of the ailments and expressions in Lesson 6 and match each of the following expression to the particular ailment:

1. Cyìn n dùn mí
Ik<
Ì gbóná
Zfìnkìn
Inú rírun
Cyìn dídùn
Ara ríro
Ò tútù
Orí fífó
Inu riro
Ibà
2. Orí n f< mi
3. Inú n run mí
 
4. Otútù n mú mi
 
5. Ara n ro mi
 
6. Inú n ro mí
 
7. Zfìnkìn n xe mi
 
8. Ibà n mú mi
 
9. Ara mi n gbóná
 
10. Mò n húk<
 


 

© African Studies Institute, University of Georgia.