Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 18:ÀWVN ORÍXÌÍ ÀYCYCI > Lesson 2: Àxàyàn Ìkíni àti Àdúrà níbi oríxiríxi aycyc
    

 

 

 

AYCYC

(Ceremony)

CNI T N K

(the people to greet)

&

SSV NPA AYCYC (talking about ceremony)

 

 

XYN KNI TI DR

(selected greetings and prayers)

 

 

svmvlrkv

/ kmvjde

 

(Naming Ceremony)

 

wvn b kk/

Bb ti y vmv tuntun

 

 

 

wvn zrz xe (verbs):

- svmvlrkv

- kmvjde

 

- xe (aycyc) svmvlrkv

- xe (aycyc) kmvjde

 

kni:

- C k yv kmvjde

- C k jde n

- Mo yz fn n yn o

- C k orire o

 

dr:

- A j} orkv kal} o

- dmr ka kn wa o

- A t wvn olrkv r|, a j w<n lv o

- Vl<run k kn wa o

 

gbeyw

 

(Marriage Ceremony)

 

 

Vkv ti yw tuntun

 

 

 

wvn zrz xe (verbs):

- gbyw

- xe (aycyc) gbeyw

 

kni:

- C k nw yw

- C k xeyc ni o

- C k k} yw o

- C k orire o

 

dr:

- Cyn yw k n mcn

- Olwa j} k}c r r nb| o

- Ohun t c fi n wu ara yn k n x o

- Olwa xe yn n zr} ara yn o

- C } tvw< bv osun fi pa vmv lra

- nkn ow, nkn vmv nl yn o

 

xl

 

(House warming Ceremony)

 

Cni t n xl tuntun

 

 

wvn zrz xe (verbs):

- xl

- xe (aycyc) xl

 

kni:

- C k xl

- C k nw il y o

- C k orire o

 

dr:

- Il (y ) tu ra o

- Oj burk, cs| burk k n wz < o

- C n ru k vmvd wvl, ru k vmvd jde n il y o.

- C fi xl| fn vmv

 

 

wy

 

(Chieftaincy Ceremony)

 

Oly tuntun

 

 

wvn zrz xe (verbs):

- joy

- wy

- xe (aycyc) wy

kni:

- C k nw oy

- C k orire o

 

dr:

- Oy m<r o

- C fi oy n xe rere

- Ew oy p} lri o

- Cm lo p}

 

 

snk gb

 

(Funeral for an elderly person)

 

 

Vmv Olk

 

 

wvn zrz xe (verbs):

- xnk

- xe k / xk

- xe (aycyc) snk

 

kni:

- C k s|hnd

- C k orire p}l}hn k xwj lv

- C k ar f} ra k

 

dr:

- Cyin wvn dra o

- Vmv rere gb|yn wa n o

- Olwa ko n xe ni k f o

- C k mlr

 

 


© African Studies Institute, University of Georgia.