Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 18:ÀWVN ORÍXÌÍ ÀYCYCI > Lesson 3: Ssv npa clmrn (fclmrn-hn)
    

Lesson 3:        Ìpal|m< fún ìsvmvlórúkv          

Bal: Ck ewu jde n o

Bal: Vl<run woo mv y o

Bal: Vl<run da si o

Bal: Adn kr o

Bal: Gbogbo wa l xer y o

Bal: A xe f<mv wa 򠠠

Bal: gb t<mv y wvn il y o,
kni bur fun yn

Bal: ty tvmv kn bur fun yn

Bal:ti bb ty k n bur fun yn

Bal: Ngb t<mv y wvnu dl yi,

c ma r n, c ma r l

Bal: xr yn ma bo o

Bal: xr yn k n t o

Bal: Y da fn gbogbo wa

 

y gb (wvn d orin / leads the singing): Klmb ycyc

Gbogbo }b:

Klmb ycyc, zycyc klmb,

a fztn gb<mv j

Klmb ycyc, zycyc klmb,

a fs gb<mv pzn

Klmb ycyc zycyc klmb.

Bal: C xeun, y da fn yn

Bal:Y rz yn l<rn

Bal: En, igb l yn y ma a le si Awo ile yin yo maa le si o.

Bal:Hcn a f} svmv n n orkv t a n p

wipe a t< ir s vmv n lnu ln

Vl<run oldmar, y t n x y

k n x lxe mv n l y

Bal:Cn kzzkan wa n ni jc adn,

adn n y kr.

 

Bal:Hcn, Omi r . Oyin r

Iyz r o dn r o

Atare r o Orgb r o

Ob r o rk r o

Epo r o Ir r o

Cja r o.

 

Bal: p n b p?

Bal: p n b p?

Bal: p n b p?

Bal: Hcn.

Cb ti zr}: O o o

Cb ti zr}: xc

Cb ti zr}: xc o

Cb ti zr}: xc

Cb ti zr}: xc

Cb ti zr}: xc

Cb ti zr}:
xc


Cb ti zr}:
xc

Cb ti zr}: xc

 

Cb ti zr}: xc

Cb ti zr}: xc

Cb ti zr}: xc

Cb ti zr}: xc

 

Cb ti zr}:

Zycyc Klmb

 

 

 

 

 

 

 

Cb ti zr}: xc

Cb ti zr}: xc

Cb ti zr}: xc

 

 
Cb ti zr}: xc

Cb ti zr}: xc

 

 

 

 

 

 

 

 

Cb ti zr}: p

Cb ti zr}: p

Cb ti zr}: p

 


© African Studies Institute, University of Georgia.