Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 18:ÀWVN ORÍXÌÍ ÀYCYCI > Lesson 4: Ìwúre níbi ìsvmvlórúkv     
    

Bal:Tv z, Ab<dn Aknknmi vmv Adwl,

Omi ay r o, omi ay r o, K n p v lr o

Bal:Odo o ni gbe v lv o

Bal:To ba ti n mumi bayi, yo ma tu o lara ni

To ba n fomi we, yo tu o lara

Bal: Omi ay n gb v lv

Bal: B} | ni y r o

lgbra wvn babanl wa

Bal:Ab<dn Aknknmi vmv Adwl,

Oyin ay r y , yo m a dn m< v l}nu ni

Bal:Ldn ldn l byin

Ldn ldn l byin

Baba: Gbogbo gbs ay rc y ma dn ni.

Bal: Y ma dun fn o ni

Bal: Bv b w lrn cgb}, y dn fn v

Bal: Bv b w lrn zgb, y dn fn v

Bal: Lrn eb y dn fn v ni

Bal: B}|ni r o

Bal: dn r o, y m a dn fn v ni

Bal: Didun didun la bale oloyin

Bal: Ddn ddn l szrz dn,

y m a dn fn v ni

Bal: Nn cgb} y m a dn fn v ni

Bal: Laarin zr} y m a dn fn v ni

Bal: Ob r o.

Ob n bik, ob n brn

Ob i n n bc wvn gb olj knn

Knn. Ob n o, ob n o, ob

O n k,

Bal:O n rn

Bal: Ob y bik dn fn v

Bal: Ob y bi rn dn fn v

Bal: Gboqo bi v b d ly y, ob y ma n

qay ni, < maa qay

Bal: Orq r o, O q

Bal: V v tz<

Bal: > fvw< pw

Bal: tn n frg job젠

Bal: B} | ni y r o

Atare r o, k di ti | lb<.

Nre, nre l szrz atare,

qoqo ibi o b w, ire ni w<n mv fi lz <

Bal: Ay n bn rc

Bal: Zta n bn rc

Bal: O ma bor zt ni

Bal: B} | ni r

Bal: Ir r o, y j v < xe

Bal: Zrz rc n bur

Bal: O ni, gboqo qs ay rc,

bbur kan n b v

Bal: Ayz, ayz ni t c o m a jc

Bal: Iyz r o

Ldn ldn l szrz iyz

Zrz rc o m a dn ni

Bal: Zrz rc o m a dn ni

Zrz rc o m a dn ni

Zrz rc o m a dn ni

Bal: rk r ,

Ddn l b dn rk o

Zrz rc n bur o

Bal: N qoqo zn rc

qoqo ibi tv b w ly y,

Zrz rc o m a dn ni

Mzl}b:xc w ni trk!!

Bal: Cja r o,

Or lcj fi lab,

Or lkt fi la ti | ld

Or rc k n bur

Bal: Gboqo ibi o b w ly yi

Zn m a l fun v ni

Bal: Zn rc n d

Bal: Gboqo cni b doj zt kv <,

ptpt or ax}ta lo m wy,

> m a s}gun wvn ni

Bal: B} | ni r

Bal: s ti r b}|

Bal: Lqra wvn baba nl wa

Bal: Mo r p qoqo n lati fi i..; ah! kepo o!

Vm< p<n lorkv t < n pe epo.

Bal: Gboqo zrz rc, n qoqo ibi o b d

m a p<n ni

Bal: mn l} pzn <n ni

Bal: mn l} pzn <n ni

Bal: Laarin cqe l} pzn <n

Bal: Lrn cb l} pzn <n

Bal: Nq o b dq t n rn, t n sr s<un,

t n sr shn, ay n kv < l}s|

Bal: r|, n qoqo ay rc, |pvn l m a n Bal: O s ga ju wvn cq} rc lv

Bal: Hcn, Klmb ycyc.

(wvn d orin / leads the singing):

 

Gbogbo }b:

zycyc klmb,

a fztn gb<mv j

Klmb ycyc, zycyc klmb,

a fs gb<mv pzn

Klmb ycyc zycyc klmb.

a xw t ler o

Klmb ycyc zycyc klmb.

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: B}| ni

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

 

 

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

Cb ti zr}: B}| ni!

Cb ti zr}: xe

 

 

Cb ti zr}: xe

 

 

 

 

Cb ti zr}: xe

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

Cb ti zr}: B}| ni!

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

Cb ti zr}: xe

 


© African Studies Institute, University of Georgia.