Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: ÀWVN ÌBÁTAN ÀTI ÀWVN ÀJVXE MÍRÀN > Exercise 2: Part 2

Part One:        Greet the following people:

    1. Cni tí ó n xis}

    A. C kú cni ti o xis} o
     
    B. C kú xis} o
     
    D. C kuus} o
     
     
    2. Onídìrí

    A. C ku onídìrí / kú onídìrí
     
    B. Ojú gboro o / C ku oge o
     
    D. C oge ku o / c ojú gboro
     
     
    3. Awakz

    A. Awakv o
     
    B. C kú awakz
     
    D. Àwayè o
     
     
    4. Cni tí ó n jcun

    A. C ku cni ti o n jcun o
     
    B. Mo ba yin re o
     
    D. C ba yin re o
     
     
    5. Cni tí ó x|x| ra vkz

    A. C kú x|x| ra vkz / C kú x|x| náwó o
     
    B. C kú cni tí ó x|x| ra vkz / C kú cni ìnáwó o
     
    D. Cmi a lo o/ C ku ìnáwó o
     
     

 

© African Studies Institute, University of Georgia.