Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8: ÀWVN ÌBÁTAN ÀTI ÀWVN ÀJVXE MÍRÀN > Exercise 2: Part 1   Part 3

Part Two:       What would be the response to these greetings?

    1. C kú ìjókòó o

    A. kú ìjókòó c
     
    B. A dupc o
     
    D. C ku yín jókò
     
     
    2. C kúuxc o

    A. C sesc o
     
    B. C káàbz o
     
    D. C xc o
     
     
    3. C kú vj< m}ta o

    A. Vjv mcta p|lú o
     
    B. Vj< kan p|lú o
     
    D. Vjv p|lú o
     
     
    4. Chìn ìyàwó kò ní mcní o

    A. Bccni o
     
    B. Ase o
     
    D. Chin ìyawó o
     
     
    5. Oyè a m<rí o

    A. Oye a mvri ni / ire á m<rí o
     
    B. C kú oyè o / ire ba kari o
     
    D. C se o / ire á kárí o
     
     

 

© African Studies Institute, University of Georgia.