Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 8:ÀWVN ÌBÁTAN ÀTI ÀWVN ÀJVXE MÍRÀN > Lesson 2: Àwvn oríxìí ìkíni fún àwvn ènìyàn
    

Àwvn oríxìí ìkíni fún àwvn ènìyàn
CATEGORY ONE: SITUATIONAL GREETINGS (Return)

A.    GENERAL
                                 Greeting                                       Response/ ooo
1. Cni t jk       C k jk o / C k kl| o     C kbz o/ ooo
2. Cni t dr         E k dr o                          C kbz o/ ooo
3. Cni t wol         C kbz o                             C kul o/ ooo
4. Cni t n jde        dbz                                  dbz o
5. Cni t n xis}       C kuxc o                              O o, c xe o
6. Cni t n jcun       Mo b a yn ire o                    C b wa re o
7. Cni t w n pd C k pd o / jv k t o     O o / C ma wol| o
8. Cni t f} lv sn     snj o / dro                  xc o / dro o
9. Cni t a k r fn gb pp}    C k vj< m}ta o       Vj< kan p|l.
10. Cni t a b nwj    C k iwj                           C ma rvra o
11. Cni t w l}yn      C ma klv o                       C r w o
12. Cni t n lv s j     Vkz r f o                      xc o
13. Cni t n rt lej     C k oj l<n o                  O o, c xe o

© African Studies Institute, University of Georgia.