Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 17: Awvn vl<pàá n wá àwvn adigunjalè mcrin> Exercise 6: Part 2

PART ONE:  Select the school being described in the following statements from the list provided:

1. Ilé ìwé tí Cnjiníà Ògúnjìmí k<k< lv.

Ilé ìwé alák<b|r| ìjv onít|bvmi ti Idikan, Ìbàdàn
ilé-ìwé Lòyólà ní Ìbàdàn
Ilé ìwé j}léósinmi
Ilé-ìwé gíga Yunifásítì ti Ìbàdàn

2. Ilé ìwé tí Cnjiníà Ògúnjìmí b|r| nígbà tí w<n di vmv vdún m}fà.

3. Ilé ìwé ìjv Àgùdà tí Cnjiníà Ògúnjìmí ti lo vdún m}fà.

 
4.  Ilé ìwé tí Cnjiníà Ògúnjìmí lv fún vdún márùn-ún láti kv |k< nípa ìmv ìjinl| |rv.

 


 

© African Studies Institute, University of Georgia.