Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 17: Awvn vl<pàá n wá àwvn adigunjalè mcrin> Exercise 6: Part 1

PART TWO:  Review Lesson Six and select the answers to the
following questions about Cnjinia Ògúnjìmí schooling experiences.

1. Vmv vdún m}lòó ni cnjinia Ògúnjìmí nígbàtí ó b|r| ilé-ìwé?

Vdun m}fà ni ó lò.                               
Vdún kan ni ó lò 
C}mcta l<dún ni
Vmv vdún m}ta àti àbz ni
Ogún odún ni ó lò
Vdún márùn-ún ni ó lò
Agogo m}jv àbz àárz ni
Nígbà tí ó di vmv vdún m}fà

2. Agogo mélòó láàárz ni Olùk< wvn máa n wa mú cnjinia Ògúnjìmí àti àwvn clcgb} r| láti lv sí Ilé ìwé j}léósinmi?

3. Nígbà wo ni cnjinia Ògúnjìmí b|r| ilé-|k< alák<b|r|?

 
4.Vdún m}lòó ni cnjinia Ògúnjìmí lò ní ilé-|k< alák<b|r|?

 
5. C|m}lòó l<dún ni w<n máa n xe ìdánwò ni ilé-|k< alák<b|r|?

 
 
6.Vdún m}lòó ni cnjinia Ògúnjìmí lò ní ilé-|k< alák<b|r|?

 
 
7. Vdún m}lòó ni cnjinia Ògúnjìmí lò g}g} bí agùnbánirz?

 
 
8. Ní àpapz, Vdún m}lòó ni cnjinia Ògúnjìmí lò ní ilé }k< láti j}léósinmi títí dé Yunifásítì?

 
 


 

© African Studies Institute, University of Georgia.